Sol.bg - “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”

Buch
Издателската програма на Сивас консултинг подготви за печат книгата на д-р Митко Василев "По пътя към успеха. Личности от БЪлгария и Германия". Книгата третира темата за успеха и темата за отношенията между България И германия въз основа на интервю с пет въпроса. Първите четири въпроса са за успеха и са много тясно свързани помежду си, дори се преплитат. Последният пети въпрос е за отношенията между България и Германия. На тези въпроси отговарят 33 личности от Българя и 33 личности от Германия.


Copyright © 2023 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.